top of page

ประวัติ ยาปอคุนเอี๊ยะบ๊อ

หนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วในย่านสำเพ็ง ยาปอคุนเอี๊ยะบ๊อ เริ่มต้นการผลิตยาสตรี ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทในนาม โพทงเภสัช จำกัด และจดทะเบียนการค้า ในปี 2483 หรือประมาณ 79 ปีที่แล้ว 

 

ก่อนที่จะเริ่มผลิตยา ทวดผู้ชายรุ่นแรกที่มาจากเมืองจีนได้ค้าขายขนมถั่วตัดและอื่นๆ ต่อมาท่านได้สูตร “ยาปอคุนเอี๊ยะบ๊อ” จากภรรยาที่มาจากเมืองจีนเหมือนกัน เมื่อได้ค้นพบว่าสูตรนี้ได้ผลดีและเป็นที่นิยมในหมู่สตรีที่มีปัญหาประจำเดือนและสตรีหลังคลอดบุตร จึงเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายทั่วประเทศ

 

ยาปอคุนเอี๊ยะบ๊อ จึงเป็นยาที่ผลิตมานานกว่า 100 ปีและเป็นที่รู้จักของเภสัชกรและประชาชนทั่วประเทศไทยกันอย่างแพร่หลาย

เอกสารทะเบียนการค้าปีพ.ศ. 2483 

bottom of page